Ο Θεός Χρησιμοποιεί Απρόσμενους Ανθρώπους με Απροσδόκητους Τροπους για να Πραγματοποιήσει τα Σχέδια Του

Κρίτες 3:12-23

God Uses Unexpected People in Unexpected Ways to Fulfill His Plans