‘Εκπληκτοι με το Μεγαλείο του Θεού!

Λουκάς 9:42-45

42 Καθώς πήγαινε κοντά του, το δαιμόνιο έριξε κατο το παιδί και το έκανε να σπαράζει. Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα, γιάτρεψε το παιδί, και το παρέδωσε στον πατέρα του. 43 Όλοι τότε έμειναν κατάπληκτοι από το μεγαλείο του Θεού. Ενώ όλοι θαύμαζαν γι’ αυτά που είχε κάνει ο Ιησούς, είπε στους μαθητές του, 44 “Ακούστε καά τα λόγια αυτά: Ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων.” 45 Εκείνοι όμως δεν τα καταλάβαιναν αυτά τα λόγια. Το νόημα τοθς ήταν κρυμμένο για να μην το καταλάβουν, και φοβούνταν να τον ρωτήσουν ποια σημασία είχαν τα λόγια του.

Amazed at the Greatness of God!